Składowanie odpadów na składowiskach odpadów wytwarzających metan. Metan jest wysoce łatwopalny i może tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Metan jest również duszący i może wypierać tlen w zamkniętej przestrzeni. Asfilaksja lub uduszenie mogą wystąpić, jeśli stężenie tlenu zostanie obniżone do poniżej 19,5% w wyniku przemieszczenia.

Instalacje gazowe Częstochowa a źródła naturalne

Zasoby wojskowe, takie jak broń jądrowa, gazy toksyczne, zwalczanie zarodków i rakietografia.

Nawożone grunty rolne mogą być głównym źródłem tlenków azotu.

Pył pochodzący z naturalnych źródeł, zazwyczaj z dużych obszarów, na których roślinność jest niewielka lub nie ma jej wcale.

Metan emitowany w wyniku trawienia żywności przez zwierzęta, na przykład bydło

Instalacja gazowa - parametr mechanizmu

Gaz radonowy z rozpadu promieniotwórczego wewnątrz skorupy ziemskiej. Radon jest bezbarwnym, bezwonnym, naturalnie występującym promieniotwórczym gazem szlachetnym, powstającym w wyniku rozpadu radu. Uważany jest za zagrożenie dla zdrowia. Gaz radonowy pochodzący ze źródeł naturalnych może gromadzić się w budynkach, zwłaszcza w pomieszczeniach zamkniętych, takich jak piwnice, i jest drugą po paleniu papierosów najczęstszą przyczyną raka płuc.

Instalacje gazowe Częstochowa a dym i tlenek węgla z pożarów

Roślinność w niektórych regionach emituje znaczne ilości lotnych związków organicznych (VOC) w cieplejsze dni. Te lotne związki organiczne reagują z pierwotnymi antropogenicznymi związkami węgla organicznego, NOx, SO2 i antropogenicznymi, tworząc sezonową mgiełkę wtórnych zanieczyszczeń. Czarna guma, topola, dąb i wierzba to przykłady roślin, które mogą wytwarzać obfite lotne związki organiczne. Produkcja LZO z tych gatunków powoduje ośmiokrotne zwiększenie poziomu ozonu w stosunku do gatunków drzew o niskim oddziaływaniu na środowisko.
Aktywność wulkaniczna powodująca powstawanie cząstek siarki, chloru i popiołu AP 42 Obliczanie współczynników emisji zanieczyszczeń powietrza.

Wskaźniki emisji zanieczyszczeń powietrza to zgłoszone reprezentatywne wartości, które próbują powiązać ilość uwolnionego zanieczyszczenia z otaczającym powietrzem z działalnością związaną z uwolnieniem tego zanieczyszczenia. Współczynniki te są zazwyczaj wyrażane jako waga zanieczyszczenia podzielona przez wagę jednostkową, objętość, odległość lub czas trwania działalności emitującej zanieczyszczenie (np. kilogramy cząstek stałych emitowanych na tonę spalonego węgla). Czynniki te ułatwiają oszacowanie emisji z różnych źródeł zanieczyszczenia powietrza. W większości przypadków czynniki te są po prostu średnimi ze wszystkich dostępnych danych o dopuszczalnej jakości i przyjmuje się, że są one reprezentatywne dla średnich długoterminowych. Na liście trwałych zanieczyszczeń organicznych znajduje się 12 związków chemicznych. Dioksyny i furany są dwoma z nich i celowo powstają w wyniku spalania substancji organicznych, takich jak spalanie na otwartym powietrzu tworzyw sztucznych. Związki te są również czynnikami zaburzającymi gospodarkę hormonalną i mogą mutować ludzkie geny.